ศัลยศาสตร์หลอดเลือดในเวชปฏิบัติทั่วไป

Wishlist: (0)

ศัลยศาสตร์หลอดเลือดในเวชปฏิบัติทั่วไป

บรรณาธิการ
บูรพา กาญจนบัตร
ไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร

ราคา 280 บาท

เนื้อหาโดยย่อ
    ด้วยสภาพสังคมของไทย รับอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ และวัฒนธรรมตะวันตก เกิดการ เปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่และอาหารการกิน ตลอดจนการพัฒนาทางการแพทย์ทำให้ช่วงชีวิต ของชาวไทยยืนยาวขึ้น และก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นเหตุให้โรคหลอดเลือดพบได้มากขึ้น
    หนังสือนี้มุ่งหมายให้แพทย์สามารถวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น และส่งต่อผู้ป่วยได้อย่าง เหมาะสม ตลอดจนทราบหลักการเป็นพื้นฐานเพื่อการค้นคว้าต่อยอดต่อไป โดยได้จัดพิมพ์ขึ้น ครั้งแรกตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 และได้จำหน่ายหมดลงอย่างรวดเร็ว จนต้องทำการเรียบเรียงและพิมพ์ เป็นครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2557 โดยได้ใช้เป็นตำราในการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2560 ความรู้และหลักปฏิบัติมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน จึงเรียบเรียง และตีพิมพ์เป็นครั้งที่สามในครั้งนี้
    แม้ว่าองค์ความรู้ด้านโรคหลอดเลือดในชาวไทยและชาวเอเชียจะนับว่าจำกัด ทำให้เวชปฏิบัติในวงการศัลยศาสตร์หลอดเลือดส่วนใหญ่อาศัยองค์ความรู้ของประเทศตะวันตก แต่ประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่าโรคหลอดเลือดในผู้ป่วยชาวไทย มีลักษณะบางประการที่ต่างไปจากตำราของประเทศทางตะวันตก ในการแต่งหนังสือเล่มนี้จึงได้พยายามมุ่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัยของผู้ป่วยชาวไทยและชาวเอเชียเป็นการเฉพาะ เพื่อให้หนังสือมีความเหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยชาวไทยให้มากที่สุด และเรียบเรียงให้มีข้อปฏิบัติและจุดเน้นที่เป็นประเด็นสำคัญ ตลอดจนแผนภูมิแยกเป็นกรอบให้เห็นอย่างชัดเจน และอ่านง่าย โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในวงการวิชาการและ การสาธารณสุขสืบไป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-616-7741-34-5
ขนาดหนังสือ : 18.5*26 ซม.
น้ำหนัก : 790 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษปอนด์ / พิมพ์ขาวดำสอดสีภาพประกอบ
จำนวนหน้า : 346 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : บริษัท โฆสิตการพิมพ์ จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0