มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก Endometrial Cancer

Wishlist: (0)

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
Endometrial Cancer

บรรณาธิการ
ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล

ราคา 480 บาท

เนื้อหาโดยย่อ
    โรคมะเร็งเป็นสาเหตุที่สําคัญเป็นอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน สําหรับมะเร็ง ของอวัยวะสืบพันธุ์ในสตรีไทยนั้น มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งรังไข่พบมากเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 ตาม ลําดับ ซึ่งมะเร็งทั้ง 2 ตําแหน่งนี้มักพบในระยะลุกลามและมีผลการรักษาไม่ค่อยดี แตกต่างจากมะเร็งเยื่อบุ โพรงมดลูกซึ่งพบเป็นอันดับที่ 3 และมักพบในระยะเริ่มแรกทําให้มีผลการรักษาดี อย่างไรก็ตาม มีหลาย ประเด็นที่ยังเป็นความท้าทายสําหรับแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกอย่างเหมาะสม
    ผู้นิพนธ์ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางมะเร็งวิทยานรีเวช นอกเหนือจากการดูแลรักษาผู้ป่วย มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีทั่วไปแล้ว ผู้นิพนธ์ยังมีความสนใจ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและทํางานวิจัยเกี่ยวกับ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเป็นพิเศษ จึงได้เรียบเรียงหนังสือ “มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก” เล่มนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ ความรู้ และเพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงที่ทันสมัย สําหรับแพทย์ประจําบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทย์ประจําบ้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช แพทย์มะเร็งนรีเวช สูตินรีแพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการ แพทย์ที่สนใจ
    อนึ่ง แม้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้ใช้คําว่า “มะเร็งเยื่อบุมดลูก” หรือ “มะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูก” สําหรับ endometrial cancer หรือ endometrial carcinoma ผู้นิพนธ์จะขอใช้คําว่า “มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก” รวมทั้งคําอื่น ๆ ที่เป็นที่คุ้นเคยในทางปฏิบัติกันมากกว่าใน หนังสือเล่มนี้
    เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้จะเกี่ยวข้องกับระบาดวิทยา พยาธิกําเนิด พยาธิวิทยา การตรวจคัดกรอง การตรวจวินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งการตรวจติดตามหลังการ รักษา ซึ่งมีข้อมูลงานวิจัยใหม่ ๆ จํานวนมากจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันมะเร็งที่มีชื่อเสียงทั่วโลก นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกด้วย เช่น ความจําเป็นและประโยชน์ ของการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลือง การรักษาแบบอนุรักษ์ภาวะเจริญพันธุ์ในสตรีอายุน้อย และการให้ ฮอร์โมนทดแทนในสตรีที่เป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นต้น รวมทั้งผู้นิพนธ์ได้สอดแทรกประสบการณ์ของ ผู้นิพนธ์จากการดูแลรักษาผู้ป่วยมานานกว่า 20 ปีในหนังสือเล่มนี้ด้วย
    ผู้นิพนธ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก” เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการ ใช้อ้างอิงและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสําหรับสูตินรีแพทย์ แพทย์มะเร็งนรีเวช แพทย์สาขาอื่น ๆ และบุคลากร ทางการแพทย์ทุกท่านที่มีส่วนในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-616-7741-25-3
ขนาดหนังสือ : 18.5*26 ซม.
น้ำหนัก : 1110 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / พิมพ์ขาวดำสอดสีภาพประกอบ
จำนวนหน้า : 312 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2559
สำนักพิมพ์ : บริษัท พิมพ์ดี จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0