Textbook of Medicine Symptomatology ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา

Wishlist: (0)

Textbook of Medicine Symptomatology ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา

บรรณาธิการ
ธนันดา ตระการวนิช
สาธิต คูระทอง
สุภัทศรี เศรษฐสินธุ์
สันติ สิลัยรัตน์
รัชนิศ พรวิภาวี

ราคา 400 บาท

เนื้อหาโดยย่อ
    อาการวิทยา เป็นศาสตร์สำคัญที่เป็นพื้นฐานของวิชาอายุรศาสตร์ ก่อนที่แพทย์จะวินิจฉัยโดย การตรวจร่างกายและส่งตรวจทางปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยีทันสมัยนั้น ต้องผ่านการซักประวัติอย่างละเอียด ซึ่งการทราบอาการสำคัญจะสามารถนำไปสู่การวินิจฉัยแยกโรคและวินิจฉัยขั้นสุดท้ายได้อย่างแม่นยำ ตำราเล่มนี้ คณะกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาแพทย์และแพทย์ทั่วไปใช้เป็นหนังสือ อ้างอิงถึงอาการวิทยาที่สำคัญของระบบต่าง ๆ ทางวิชาอายุรศาสตร์และใช้เป็นคู่มือของนักศึกษาแพทย์ ทุกชั้นปีของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
    เนื่องจากภาควิชาอายุรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเนื้อหาบทความดังกล่าว จึงจัดทำตำราของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเองเพื่อสำหรับใช้ทบทวนความรู้ และอ้างอิงในการปฏิบัติงาน เนื้อหาบทความเป็นคำบรรยายและบทความในตำราเล่มนี้มีเนื้อหาสาระ ครบถ้วน อ่านเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ แพทย์และนักศึกษาแพทย์ ที่จะนำไปศึกษาต่อเนื่องด้วยตนเอง
ต่อไป
    คณะผู้จัดทำตำรา “อาการวิทยา” ขอขอบพระคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้มอบ บทนิพนธ์เพื่อลงตีพิมพ์ ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำรา “อาการวิทยา” นี้จะเป็นประโยชน์แก่ แพทย์และนักศึกษาแพทย์ได้ใช้ทบทวนความรู้ค้นคว้าและเป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อนำไปเป็นพื้นฐานวิชาการ ด้านอายุรศาสตร์อย่างลึกซึ้งต่อไป และสิ่งสำคัญที่สุด คือ เป็นนิพนธ์โดยอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และทางภาควิชาอายุรศาสตร์คงจะมีแผนงานที่จะผลิตตำราอันเป็นประโยชน์ ต่อไปอีกในอนาคต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-616-7741-18-5
ขนาดหนังสือ : 18.5*26 ซม.
น้ำหนัก : 710 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษปอนด์ / พิมพ์ขาวดำสอดสีภาพประกอบ
จำนวนหน้า : 350 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2559
สำนักพิมพ์ : บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0