ตำราอายุรศาสตร์ Internal Medicine 1

Wishlist: (0)

ตำราอายุรศาสตร์  1
Internal Medicine 1

บรรณาธิการ
สาธิต คูระทอง
ธนันดา ตระการวนิช
วรางคณา มั่นสกุล
สุภัทศรี เศรษฐสินธุ์
กิตติศักดิ์ ผลถาวรกุลชัย

ราคา 650 บาท

เนื้อหาโดยย่อ
    เคยมีผู้กล่าวว่า ความรู้เกือบครึ่งหนึ่งของอายุรศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงทุกสิบปี การเข้ามาของ เทคโนโลยี รวมทั้งความก้าวหน้าใหม่ ๆ เป็นตัวเร่งให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น ตําราอายุรศาสตร์ทั่วไปเล่มสุดท้ายของภาควิชาอายุรศาสตร์ โดย รศ.(พิเศษ) นพ.สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ ได้จัดทําขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเวลาสิบปีพอดี จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเนื้อหา ให้ทันสมัย ทั้งนี้ในตําราเล่มนี้ มิได้มุ่งหวังที่จะให้เป็นตําราประกอบการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีใด โดยเฉพาะแต่หวังเพื่อจะผสมผสานความรู้ที่เรียนสําหรับนักศึกษาแพทย์ขั้นคลินิกเข้ากับความรู้ ในระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน รวมทั้งต่อยอดสําหรับผู้สนใจลงในระดับลึก จึงเหมาะสําหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจําบ้าน อายุรแพทย์ รวมทั้งแพทย์ที่สนใจ
    ตําราอายุรศาสตร์ ๑ จัดทําขึ้นโดยคณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยมุ่งหวังเพื่อให้ความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนเชิงลึก เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม การเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ โดยมุ่งเน้นให้สามารถนําไปใช้ได้จริงเชิงปฏิบัติทางคลินิก รวมทั้งมีการใส่เนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์เขตเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์หลักของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล บรรจุสอดแทรก อยู่ในเกือบทุกบท
    ตำราอายุรศาสตร์ ๑ จะไม่สามารถสําเร็จลุล่วงลงได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุนโครงการตำราวชิรพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะบรรณาธิการขอขอบคุณคณาจารย์ผู้ร่วมนิพนธ์ทุกท่าน ขอขอบพระคุณท่าน รศ.นพ.สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ และ ศ.พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล ซึ่งเป็นทั้งผู้ประสิทธิประสาทวิชา และเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านวิจัยและวิชาการ หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะบรรณาธิการต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และหากตําราอายุรศาสตร์ ๑ อาจก่อให้เกิดประโยชน์อันใดบ้าง ขออุทิศให้แก่ผู้ป่วยทุกท่านที่ได้ ให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ทางอายุรศาสตร์มาโดยตลอด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-616-7741-37-6
ขนาดหนังสือ : 18.5*26 ซม.
น้ำหนัก : 1050 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษปอนด์ / พิมพ์ขาวดำ
จำนวนหน้า : 428 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0