ตำราการปลูกถ่ายอวัยวะ

Wishlist: (0)

ตำราการปลูกถ่ายอวัยวะ
Textbook of Organ Transplantation

บรรณาธิการ
อดิศว์  ทัศณรงค์
สาธิต  คูระทอง
ขจรศักดิ์  นพคุณ
ณัฐวุฒิ  โตวนำชัย

ราคา  1,500  บาท

เนื้อหาโดยย่อ
     ในโลกยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เป็นอย่างมาก การปลูกถ่ายอวัยวะเป็นการรักษาที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ต่อผู้ป่วยจำนวนมากที่มีความจำเป็นต้องได้อวัยวะใหม่ เพื่อมาทำหน้าที่ทดแทนอวัยวะของตนที่เสื่อมหน้าที่ไป สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยจึงได้จัดพิมพ์ตำราการปลูกถ่ายอวัยวะเล่มนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นตำราที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ทั่วไป พยาบาลและนักศึกษาแพทย์เพื่อใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะ และนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
     คณะผู้ประพันธ์ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาธิแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาล และนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยร่วมกันใช้ความรู้ประสบการณ์และการค้นคว้าวิจัยในการประพันธ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ทันสมัยที่สุด โดยมีรายละเอียดตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อมีการปลูกถ่ายอวัยวะ ปฏิกิริยาปฏิเสธอวัยวะ การตรวจทดสอบก่อนการปลูกถ่ายอวัยวะ ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับยีน พันธุกรรม และการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ รวมทั้งรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับยากดภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเกณฑ์วิธีต่าง ๆ ในการใช้สูตรยากดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยแต่ละราย ได้รับการบรรจุไว้อย่างครบถ้วน เพื่อสามารถสร้างความเข้าใจทั้งในทางทฤษฎีและสามารถนำไปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ
• ประวัติการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย
• วิทยาภูมิคุ้มกันด้านการปลูกถ่าย
  (Transplantation Immunology)
• ความทนทางภูมิคุ้มกัน
  (Immunologic Tolerance)
• ความทนทางคลินิก
  (Clinical Tolerance)
• การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อดูการเข้ากันของเนื้อเยื่อระหว่างผู้รับและผู้บริจาค
  (Human Leukocyte Antigen Typing)
• Panel Reactive Antibody
• การบริจาค และการจัดสรรอวัยวะ
  (Organ Donation and Allocation)
• การวินิจฉัยภาวะสมองตาย
  (Brain Death Diagnosis)
• การดูแลผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย
  (Brain Death Donor Care and Management)
• การดูแลผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย
  (Management of Brain Death Donor)
• การบริจาคอวัยวะจากผู้เสียชีวิตจากการสูญเสียระบบไหลเวียนโลหิต
  (Donation after Circulatory Death)
• การจัดหาอวัยวะ
  (Organ procurement)
• Evaluation of the living donor and risk of donor nephrectomy
• การผ่าตัดไตออกจากผู้บริจาคที่มีชีวิต
  (Living Donor Nephrectomy)
• การติดตามระยะยาวหลังจากบริจาคไต
  (Long-term Follow up after Kidney Donation)
• การประเมินและการเตรียมผู้ป่วยสำหรับเข้ารับการปลูกถ่ายไต
  (Evaluation and Preparation of Kidney Transplant Recipients)
• การประเมินและเตรียมผู้รับการปลูกถ่ายไตก่อนการผ่าตัดในทางอายุรกรรม
  (Medical Evaluation and Preparation for Kidney Transplant Surgery)
• วิธีการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
  (Surgical Technique for Kidney Transplantation)
• การบริจาคอวัยวะจากผู้เสียชีวิตจากการสูญเสียระบบไหลเวียนโลหิต
  (Donation after Circulatory Death)
• การชักนำด้วยยากดภูมิคุ้มกัน
  (Induction Immunosuppressive Therapy)
• Calcineurin Inhibitors     
• Corticosteroid, Azathioprine และ Mycophenolate
• Mechanistic target of Rapamycin (mTOR) inhibitors
• Belatacept in Kidney Transplantation
• เกณฑ์วิธีการขจัดภูมิไวสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ
  (Desensitization Protocols for Organ Transplantation)
• การปลูกถ่ายไตในกรณีหมู่เลือดเข้ากันไม่ได้
  ABO Incompatible Kidney Transplantation
• โปรแกรมการจับคู่แลกเปลี่ยนผู้บริจาคไต (Paired donor exchanged program)
• ปฏิกิริยาปฏิเสธสิ่งปลูกถ่ายโดยอาศัยเซลล์ลิมโฟไซต์ชนิดทีเป็นสื่อกลาง
  (T cell-mediated rejection)
• ปฏิกิริยาปฏิเสธสิ่งปลูกถ่ายโดยอาศัยสารภูมิต้านทานเป็นสื่อกลาง
  (Antibody-Mediated Rejection)
• การแยกองค์ประกอบเลือด สำหรับการปลูกถ่ายไต
  (Apheresis for Transplantation)
• Delayed Graft Function
• ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับหลอดเลือดจากการปลูกถ่ายไต
  (Vascular Complications after Kidney Transplantation)
• Post transplant surgical complication
  (Urologic Complications)
• โรคไตเรื้อรังหลังการปลูกถ่ายไต
  (Chronic renal allograft nephropathy)
• หลักการของโรคติดเชื้อภายหลังการปลูกถ่ายไต
  (Principle of Infectious Disease after Kidney Transplantation)
• การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ
  (Prevention of Infectious complications post-transplantation)
• การติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
  (Cytomegalovirus infection in kidney transplant recipients)
• ไวรัสตับอักเสบกับการปลูกถ่ายไต
  (Viral Hepatitis and Kidney Transplantation)
• โรคเบาหวาน โรคอ้วน กลุ่มอาการทางคลินิกของเมตาโบลิก ภาวะไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจ และหลอดเลือดหลักการปลูกถ่ายไต
  (Posttransplantation Diabetes Mellitus, Obesity, Metabolic Syndrome, Dyslipidemia, and Cardiovascular Disease)
• Recurrent and De Novo Disease after Kidney Transplantation
• Malignancy after Kidney Transplantation
• พยาธิวิทยาของไตปลูกถ่าย
  (Pathology of renal allograft)
• การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาเพื่อประเมินหลังการปลูกถ่ายไต
  (Diagnostic imaging of post renal transplantation)
• การปลูกถ่ายไตในเด็ก
• การตั้งครรภ์และการปลูกถ่ายอวัยวะ
  (Pregnancy and Transplantation)
• การปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยโรคไตกลายเป็นถุงน้ำ
  (Kidney Transplantaion in ADPKD)
• Transplant Coordinator:  Pretransplant Education
• การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
• การปลูกถ่ายปอดและการปลูกถ่ายหัวใจและปอด
  (Lung and Heart with Lung Transplantation)
• การปลูกถ่ายตับ
  (Liver Transplantation)
• การปลูกถ่ายตับอ่อน
  (Pancreas Transplantation)
• การปลูกถ่ายไอซ์เลต
 (Islet transplantation)
• การปลูกถ่ายลำไส้
  (Intestinal Transplantation)
• ภาพรวมระบบและบริการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย
  (Overview of Health Systems and Services)
• Organ Trafficking and  Transplant Tourism

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-616-92820-1-3
ขนาดหนังสือ : 18 * 26 ซม.
น้ำหนัก :  2,300 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน 90 แกรม / 2 สี
จำนวนหน้า : 1,072 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2562
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0