โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เล่ม 2

Wishlist: (0)

โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เล่ม 2

บรรณาธิการ
ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร
ลลิตา วัฒนะจรรยา
พัชญา บุญชยาอนันต์
วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ

เนื้อหาโดยย่อ

โรคของระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม มีทั้งโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ โรคของต่อมไทรอยด์ โรคกระดูกพรุน และโรคที่พบได้ไม่บ่อย แต่ต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาคนไข้ เช่น โรคของต่อมใต้สมอง และโรคของต่อมหมวกไต  หนังสือ “โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม” ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งความรู้ โดยได้ทบทวนองค์ความรู้ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นใหม่ เพื่อใช้ประกอบกับ หนังสือ “โรคเบาหวาน” ทำให้มีเนื้อหาครอบคลุมในทุกๆ ด้านของระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม และหวังให้เป็นแหล่งความรู้สำหรับแพทย์ พยาบาล นิสิตนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยให้มากที่สุด

สารบัญ
บทที่ 24 Cushing’s Syndrome
สารัช สุนทรโยธิน
บทที่ 25 Primary Hyperaldosteronism and Mineralocorticoid Hypertension
สารัช สุนทรโยธิน
บทที่ 26 Pheochromocytoma and Paraganglioma
สารัช สุนทรโยธิน
บทที่ 27 Adrenal Incidentaloma
สารัช สุนทรโยธิน
บทที่ 28 Adrenal Insufficiency
วาสิตา วราชิต, สารัช สุนทรโยธิน
บทที่ 29 Adrenal Imaging
เกวลี ศศิวิมลพันธุ์
บทที่ 30 Adult Non-Diabetic Hypoglycemia
ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร    
บทที่ 31 Neuroendocrine Tumor
ลลิตา โลหะวิจารณ์, ธิติ สนับบุญ
บทที่ 32 Hirsutism    
ธิติ สนับบุญ
บทที่ 33 Polycystic Ovary Syndrome
พัชญา บุญชยาอนันต์, พิสุทธิ์ กตเวทิน, ธิติ สนับบุญ
บทที่ 34 Galactorrhea
ธิติ สนับบุญ
บทที่ 35 Gynecomastia
ธิติ สนับบุญ
บทที่ 36 Male Hypogonadism
ธิติ สนับบุญ
บทที่ 37 Amenorrhea
พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์
บทที่ 38 Menopausal Hormone Therapy
นิมิต เตชไกรชนะ
บทที่ 39 Disorders of Sex Development
ธิติ สนับบุญ, วิทยา ศรีดามา
บทที่ 40 Congenital Adrenal Hyperplasia
ธนินี สหกิจรุ่งเรือง
บทที่ 41 Transgender Management
สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร, ธิติ สนับบุญ
บทที่ 42 ความสูงผิดปกติ
วิชิต สุพรศิลป์ชัย
บทที่ 43 การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนระหว่างตั้งครรภ์
วิทวัส แนววงศ์    
บทที่ 44 Pediatric-to-Adult Transition Care of Endocrine Patients
ฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี
บทที่ 45 Neuroendocrine Regulation of Body Weight
พัชญา บุญชยาอนันต์
บทที่ 46 Obesity
พัชญา บุญชยาอนันต์
บทที่ 47 Bariatric Surgery and Metabolic Surgery
พัชญา บุญชยาอนันต์
บทที่ 48 Lipoproteins and Pathogenesis of Atherosclerosis
วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
บทที่ 49 ยาลดระดับไขมันในเลือด
วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
บทที่ 50 Dynamic Endocrine Testing
ภรณี กนกโรจน์
ดัชนี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-616-407-394-4
ขนาดหนังสือ : 18.5 * 26 ซม.
น้ำหนัก : 1,200 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า : 428 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2562
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0