ตำราโรคไตเรื้อรัง

Wishlist: (0)

ตำราโรคไตเรื้อรัง
A TEXTBOOK OF CHRONIC KIDNEY DISEASE

บรรณาธิการ
สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ
ไกรวิพร เกียรติสุนทร
พงศธร คชเสนี
วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี
ธนันดา ตระการวนิช
ราคา 2,000 บาท

ลิขสิทธิ์
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

เนื้อหาโดยย่อ

ตำราโรคไตเรื้อรัง (Textbook of Chronic Kidney Disease) เล่มนี้เกิดขึ้นจากการ
ร่วมแรงร่วมใจของเหล่าคณาจารย์ และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การป้องกัน ดูแล และรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ 
เป็นผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข
ในการดูแลโรคไตเรื้อรังอย่างบูรณาการในบริบทของระบบสาธารณสุขประเทศไทย 
โดยครอบคุลมองค์ความรู้ตั้งแต่ระดับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความรู้ทางคลินิกพื้นฐานและ
ระดับสูง ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงในระดับชุมชนซึ่งสามารถชะลอภาวะไตเสื่อมได้จริงเป็นที่ประจักษ์

สารบัญ
Epidemiology
1. ระบาดวิทยาของโรคไตเรื้อรัง และขอบข่ายของปัญหาในประเทศไทย: ความรุนแรงของโรคและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
Classification and measurements
2. การประเมินการทำงานของไตทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการในโรคไตเรื้อรัง
Pathophysiology aspects in chronic kidney disease
3. กลไกการเสื่อมหน้าที่การทำงานของไตในโรคไตเรื้อรัง และการเกิดพังผืดในเนื้อไต: ปัจจัยด้านโกลเมอรูลัส
4. กลไกการเสื่อมหน้าที่การทำงานของไตในโรคไตเรื้อรัง และการเกิดพังผืดในเนื้อไต: ปัจจัยด้านเนื้อเยื่อรอบหลอดฝอยไต
5. กลไกการเสื่อมหน้าที่การทำงานของไตในโรคไตเรื้อรัง และการเกิดพังผืดในเนื้อไต: ปัจจัยด้านภาวะเครียดออกซิเดชัน
6. ภาวะยูรีเมีย
7. พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดภาวะแคลเซียมเกาะหลอดเลือดในโรคไตเรื้อรัง
8. พยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกติของเกลือแร่และกระดูกในโรคไตเรื้อรัง
9. พยาธิสรีรวิทยาของกระบวนการเมแทบอลิซึมของโปรตีนและพลังงานในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
10. พยาธิสรีรวิทยาของการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันในโรคไตเรื้อรัง
11. พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคไตจากเบาหวาน
12. ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อโรคไตเรื้อรัง
Systemic complications of chronic kidney disease
13. โรคหัวใจและหลอดเลือดในโรคไตเรื้อรัง
14. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะในโรคไตเรื้อรัง
15. โรคทางระบบประสาทในโรคไตเรื้อรัง
16. โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในโรคไตเรื้อรัง
17. โรคทางรูมาติกในโรคไตเรื้อรัง
18. โรคทางตาในโรคไตเรื้อรัง
19. โรคผิวหนังในโรคไตเรื้อรัง
20. ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในโรคไตเรื้อรัง: มุมมองทางอายุรศาสตร์โรคไต
21. ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในโรคไตเรื้อรัง: มุมมองทางศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
Fluid and electrolyte disorders in chronic kidney disease
22. เมแทบอลิซึมของนํ้าและโซเดียมในโรคไตเรื้อรัง
23. เมแทบอลิซึมของโปแตสเซียมในโรคไตเรื้อรัง
24. เมแทบอลิซึมของกรด-ด่างในโรคไตเรื้อรัง
25. เมแทบอลิซึมของแมกนีเซียมในโรคไตเรื้อรัง
Chronic kidney disease and systemic illness: a clinical approach
26. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโกลเมอรูลัส
27. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเอชไอวี
28. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรคตับ
29. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรคมะเร็ง
Therapeutic considerations in chronic kidney disease
30. การควบคุมระดับนํ้าตาลในโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน
31. การรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในโรคไตเรื้อรัง
32. การดูแลภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
33. การรักษาภาวะโลหิตจางในโรคไตเรื้อรัง
34. การดูแลภาวะความผิดปกติของเกลือแร่และกระดูกในโรคไตเรื้อรัง
35. การดูแลภาวะโภชนาการในโรคไตเรื้อรัง
36. การดูแลให้วัคซีนในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
37. การดูแลผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายด้วยวิธีประคับประคอง
Patient education and public engagement
38. รูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไตที่เหมาะสม
39. คลินิกชะลอไตเสื่อม (คลินิกโรคไตเรื้อรัง): สถานการณ์ปัจจุบัน  และนโยบายเชิงรุกด้านการสาธารณสุขในประเทศไทย (แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ)
40. การสร้างความตระหนักรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ในการป้องกันภาวะโรคไตเรื้อรัง: บทเรียนจากโครงการลดบริโภคเกลือและโซเดียม
41. การชะลอไตเสื่อมในโรคไตเรื้อรัง: บทเรียนความสำเร็จจากกรณีศึกษาในระดับชุมชนที่จังหวัดกำแพงเพชร
42. ประสบการณ์การจัดตั้งคลินิกโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง
43. การใช้ระบบแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือในงานคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
44. การจัดอาหารเพื่อชะลอไตเสื่อมในโรคไตเรื้อรัง
45. ลดการรับประทานเกลืออย่างไรในโรคไตเรื้อรัง
46. การออกกำลังกายในโรคไตเรื้อรัง
47. บทบาทของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตเรื้อรัง
48. การเตรียมผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพื่อการบำบัดทดแทนไตเมื่อเข้าสู่โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย: บทบาทของพยาบาลวิชาชีพด้านโรคไตเรื้อรัง
49. การเตรียมผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพื่อการบำบัดทดแทนไต เมื่อเข้าสู่โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย: บทบาทของอายุรแพทย์โรคไต
Special considerations
50. การประเมินก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
51. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโรคไตเรื้อรังและภาวะไตวายเฉียบพลัน
52. การป้องกันภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีในโรคไตเรื้อรัง
53. เมแทบอลิซึมของยาในโรคไตเรื้อรัง
54. การใช้ยาขับปัสสาวะในโรคไตเรื้อรัง
55. สมุนไพรและโรคไตเรื้อรัง
56. การแพทย์ทางเลือกในโรคไตเรื้อรัง
57. โรคไตเรื้อรังในภาวะตั้งครรภ์
58. โรคไตเรื้อรังในผู้สูงอายุ
Pediatric chronic kidney disease
59. ภาพรวมของโรคไตเรื้อรังในเด็ก
60. ความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ และกรด-ด่างในโรคไตเรื้อรังเด็ก
61. ความผิดปกติของเกลือแร่และกระดูกในโรคไตเรื้อรังเด็ก
62. ภาวะโลหิตจางในโรคไตเรื้อรังเด็ก
63. โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะความดันโลหิตสูง และภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเด็ก
64. ภาวะการเจริญเติบโตไม่สมวัยในโรคไตเรื้อรังเด็ก
65. การให้วัคซีนป้องกันโรคในผู้ป่วยเด็กโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยเด็กหลังปลูกถ่ายไต
ดรรชนี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978-616-8032-09-1
ขนาดหนังสือ : 21 * 29.7 ซม.
น้ำหนัก : 2,700 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / พิมพ์ขาวดำ สอด 4 สี
จำนวนหน้า : 1,228 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0