ภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ

Wishlist: (0)

ภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ
Sleep-Related Breathing Disorders

ผู้เขียน
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
ราคา 1090 บาท

เนื้อหาโดยย่อ
ภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ เป็นโรคจากการหลับที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติและมีวิวัฒนาการทั้งในด้านการวินิจฉัยและการรักษาที่ก้าวหน้าที่สุดเทียบกับโรคจากการหลับอื่น ๆ สิ่งที่สำคัญ คือ การพบว่าภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของภาวะแทรกซ้อนทางระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น ดังนั้นแพทย์ในทุกสาขาควรคำนึงถึงภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับในผู้ป่วยทุกราย หนังสือ “ภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ” (Sleep-Related Breathing Disorders) เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดโดยละเอียด ตั้งแต่สรีรวิทยาของระบบการหายใจขณะหลับ การแยกประเภทของภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ผลกระทบของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นต่อร่างกาย ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากประสาทส่วนกลาง ภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับและโรคปอด และกลุ่มอาการอ้วนหายใจต่ำ ดังนั้นนิสิตแพทย์ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งอ้างอิง ศึกษาค้นคว้า และเป็นแนวทางในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย 

สารบัญ
บทที่ 1 สรีรวิทยาของระบบการหายใจขณะหลับ
Respiratory Physiology During Sleep
บทที่ 2 ภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ
Sleep-Related Breathing Disorders
บทที่ 3 ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
Obstructive Sleep Apnea
บทที่ 4 ผลกระทบของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นต่อร่างกาย
Systemic Consequences of Obstructive Sleep Apnea
บทที่ 5 ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากประสาทส่วนกลาง
Central Sleep Apnea
บทที่ 6 ภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับและโรคปอด
Sleep-Related Breathing Disorders and Pulmonary Diseases
บทที่ 7 กลุ่มอาการอ้วนหายใจต่ำ
Obesity Hypoventilation Syndrome

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164072886
ขนาดหนังสือ : 18.5 * 26 ซม.
น้ำหนัก : 1200 กรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ต / 4 สี
จำนวนหน้า : 396 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด
 

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0