เดงกี

Wishlist: (0)

Textbook of Dengue
บรรณาธิการ 
ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
อุษา ทิสยากร
ราคา XXX บาท

เนื้อหาโดยย่อ

สารบัญ
บทที่ 1 โรคติดเชื้อไวรัสเดงกี : วิกฤตโลก 3
ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร,, อุษา ทิสยากร, จุล ทิสยากร
บทที่ 2 สถานการณ์และแนวโน้มของโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในประเทศไทย
จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ
บทที่ 3 สถานการณ์และแนวโน้มของโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในกรุงเทพมหานคร
วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์, อุษา ทิสยากร, จุล ทิสยากร
บทที่ 4 ประวัติความเป็นมาของโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยสังเขป
สุธี ยกส้าน
บทที่ 5 กลไกการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี
ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, อุษา ทิสยากร
บทที่ 6 โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่
ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
บทที่ 7 อาการและภาวะแทรกซ้อนทางด้านโรคไตในโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี
ณัฏฐา ล้ำเลิศกุล, ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล, ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
บทที่ 8 แนวทางการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนตับวายเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี
สมบัติ, ตรีประเสริฐสุข
บทที่ 9 อาการและภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี
อภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์, ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา
บทที่ 10 อาการและภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี
ณับผลิกา กองพลพรหม
บทที่ 11 หัวใจและระบบไหลเวียนเลือดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี
จุล ทิสยากร, อภิชัย คงพัฒนะโยธิน
บทที่ 12 อาการและภาวะแทรกซ้อนทางระบบโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี
ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
บทที่ 13 การตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี
อนันต์ นิสาลักษณ์
บทที่ 14 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยทั่วไป
โอฬาร พรหมาลิขิต, อุษา ทิสยากร, จุล ทิสยากร
บทที่ 15 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในภาวะวิกฤต
ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, ณัฏฐา ล้ำเลิศกุล 
บทที่ 16 การดูแลรักษาทางโลหิตวิทยาที่ยังมีข้อโต้แย้งในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี
สุนิสา ก้องเกียรติกมล
บทที่ 17 โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้หญิงตั้งครรภ์
สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา
บทที่ 18 โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้เดินทาง
ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
บทที่ 19 โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ป่วยภูมิต้านทานบกพร่อง
กมลวรรณ จุติวรกุล
บทที่ 20 การติดเชื้อร่วมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี
รองพงศ์ โพล้งละ
บทที่ 21 ยุงลายพาหะนำโรคและการควบคุม
วรรณภา สุวรรณเกิด, จตุรงค์ พุทธพรทิพย์, สมชาย จงวุฒิเวศย์
บทที่ 22 วัคซีนเดงกี
โอฬาร พรหมาลิขิต, อุษา ทิสยากร, จุล ทิสยากร
บทที่ 23 ความคุ้มค่าของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี
ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์
บทที่ 24 เดงกี : งานวิจัยในอนาคต
อุษา ทิสยากร, จุล ทิสยากร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 978616782951
ขนาดหนังสือ : 22.2 * 30 ซม.
น้ำหนัก : 1.34 กิโลกรัม
กระดาษ / พิมพ์ : กระดาษอาร์ตด้าน / 4 สี
จำนวนหน้า : 340 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2561
สำนักพิมพ์ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0